Arbetsplan

Familjedaghemmet

I Ur och Skur Gullungarna

Svartlösavägen 67

125 33 Älvsjö.

Tel 0708 568 683

Pedagogik och verksamhetsplan

för familjedaghemmet Gullungarna

 

Pedagogik:

Vad är det I Ur och Skur-pedagogiken har/gör som skiljer sig från andra pedagogiska inriktningar?I Ur och Skur är en pedagogik som arbetar med upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik och friluftsliv. En utarbetad kvalitativ verksamhet inomhus men till största del utomhus där metoderna genomsyrar dagens aktiviteter. Jag arbetar med en utvecklad ledarsyn (medupptäckande-, medupplevande-, medagerande och medundersökande, ett ledarskap med reflektion och dialog i fokus) och med en barnsyn där barnet är i centrum samt att möta barnet utifrån individuellt lärande/kunskaper och erfarenheter.

Arbetsplan/Uppdraget:

Familjedaghemmet ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Familjedaghemmet skall erbjuda en bra pedagogisk verksamhet. Verksamheten ska vara trygg och lärorik.

Målen: Att varje barn ska få utvecklas efter sin förmåga och utveckling. Att varje barn ska lära sig att visa respekt och ta hänsyn till andra människor och djur. Hos Gullungarna tar vi hänsyn och lär oss lyssna på varandra. Vi pratar mycket om empati och läser många sagor kring ämnet utifrån barnens nivå. Barnen uppmuntras att lyssna och vänta på sin tur och hjälpa varandra.

Utveckling och Lärande: Familjedaghemmet skall sträva efter att varje barn ska:

Känna sig trygg.

Känna lust att leka och lära.

Utveckla självständighet.

Utveckla förmåga att lyssna och berätta.

Utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp.

Lära sig att hantera konflikter.

Utveckla sitt ord- och begreppsförråd.

Utveckla sin skapande förmåga, sin förmåga för sång, lek och att bygga med olika material.

Utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp, liksom sitt kunnande om växter och djurlivet.

Inom I ur och skur arbetar vi med upplevelsebaserat lärande året om genom sång, aktiviteter, skapande och lek. Jag arbetar aktivt med att vara en medupplevande och medundersökande ledare. Barnen går i Friluftsfrämjandets friluftsskolor. Skogsknytte, Skogsmulle och Laxe.Den fria leken är barnens viktigaste aktivitet och skogen ger den egna fantasin stora möjligheter. I kuperad terräng tränar barnen musklerna, balansen och sin smidighet.När vi vistas i naturen, blir det många tillfällen till att träna matematiska begrepp till exempel att hämta 5 st. kottar, jämföra storlek på pinnar, löv med mera.Vi odlar och skördar hemma på tomten. Vi komposterar och källsorterar. Detta för att barnen ska få en god förebild för miljön och hur man lever i den.Jag strävar efter att barnen ska känna sig trygga i sin egen kultur genom att uppmärksamma gemensamma traditioner såsom jul, påsk, midsommar, Nobeldagen, Valborg samt Halloween.

Den kalla årstiden serveras trerättersluncher ett par gånger i månaden. Ett oerhört uppskattat inslag där barnen även får lära sig lite vett och etikett. Vi använder dubbla bestick och tallrikar.

I den skapande verksamheten använder vi till stor del naturmaterial och vi skapar oftast utomhus i skog och natur.Jag använder mycket handdockor och pinnsagor i verksamheten, detta för att barnen skall kunna vara medagerande.

Familjedaghem och hem:Familjedaghemmet arbetar efter att ha en öppen och respektfull dialog mellan mig och föräldrarna. Och att föräldrarna har insyn i det dagliga arbetet samt att de känner sig delaktiga i verksamheten. Det är viktigt att föra samtal om barnets utveckling och lärande, vilket sker på utvecklingssamtalen.Familjedaghemmet bjuder in till:

Gemensam bussutflykt för barn och föräldrar tillsammans med mina kollegor.

Droput-fika.

Föräldrafest.

Luciafirande.

Gemensam picknick.

Kvalitetssäkring och utvecklingsarbete:

Jag utvecklar familjedaghemmet genom

att ha nätverksträffar med andra I ur och skurverksamheter. Genom våra möten utvecklas våra tankar och metoder.

uppföljande månadsmöten med andra I Ur och Skurfamiljedaghem. Här planeras månaden som kommer samt utvärderas månaden som varit.

verksamhetsberättelsen som skrivs varje år.

enkäter, en kommunal och en från friluftsfrämjandet, som skickas ut till föräldrarna för att se om vi uppfyller deras förväntningar.

att gå på föreläsningar om barns utveckling, livräddning, I Ur och Skur-pedagogik och annat som kan vara verksamheten till nytta.

Jag dokumenterar skriftligt samt med bilder från veckan som varit och skickar ett veckobrev med vad vi gjort samt information om kommande händelser till kommande vecka.